Správa Cookies - Investin, o.c.p., a.s.

PODMIENKY POUŽÍVANIA  INTERNETOVÝCH STRÁNOK 

Tieto Podmienky používania internetových stránok www. (ďalej len „internetových stránok“) sú účinné odo dňa ich zverejnenia.

 

 Vstupom na internetové stránky spoločnosti návštevník súhlasí s podmienkami ich používania. Pokiaľ návštevník s podmienkami používania www stránok nesúhlasí, tieto stránky opustite a ďalej nepoužívajte!

 

KONTAKTNÉ A REGISTRAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

Investin, o.c.p., a.s., sídlo: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, webové sídlo: www.investin-ocp.sk, e-mail: info@investin-ocp.sk  spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 7112/B, IČO: 53 122 631.

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

„Investin“ je marketingovým označením obchodníka s cennými papiermi Investin, o.c.p., a.s. Pokiaľ je na tejto internetovej stránke  uvedené slovo „Investin“, myslí sa tým podľa významu
(1) obchodník s cennými papiermi spoločnosť Investin, o.c.p. a.s. alebo
(2) investičné služby poskytované obchodníkom s cennými papiermi spoločnosťou Investin, o.c.p., a.s.

Podmienky využívania internetových stránok určuje spoločnosť Investtin, o.c.p., a.s. (ďalej len ,,Investin“), ako ich prevádzkovateľ, a je oprávnená ich kedykoľvek jednostranne meniť. Zmena Podmienok používania internetových stránok je účinná uverejnením zmenených Podmienok používania internetových stránok.

Používaním internetových stránok sa zaväzujete konať v súlade s týmito Pravidlami používania internetových stránok, vrátane ich prípadných zmien a doplnkov..

Spoločnosť Investin je kedykoľvek oprávnená meniť a dopĺňať obsah informácií uverejnených na internetovej stránke ako aj kedykoľvek prerušiť a/alebo prestať uverejňovať informácie bez toho, aby o tejto skutočnosti musela vopred informovať.

AUTORSKÉ PRÁVA

Majiteľom všetkých autorských práv k internetovej stránke, jej dizajnu, uverejneným obrázkom a textom je podľa zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov je jej prevádzkovateľ, spoločnosť Investin.

V prípade použitia časti textu internetových stránok po predchádzajúcom výslovnom písomnom súhlase prevádzkovateľa spoločnosti Investin sú tretie osoby povinné uviesť internetovú stránku Investin ako zdroj informácií.

 

ZODPOVEDNOSŤ

Internetová stránka slúži výhradne na informačné a reklamné účely, na informácie o produktoch a službách spoločnosti Investin. Informácie tu uvedené sú iba informatívne a nezáväzné a nie sú, žiadnou ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy. O bližších podmienkach ponuky služieb a produktov spoločnosti Investin sa informujte v sídle spoločnosti alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: info@investin-ocp.sk  

Jednotlivé produkty a služby uvedené na internetovej stránke sú poskytované spoločnosťou Investin a/alebo ňou sprostredkované v rozsahu a podľa príslušných oprávnení na vykonávanie podnikateľskej činnosti a príslušných licencií na ich poskytovanie.

Pripojenie na internetovú stránku je realizované výlučne na vlastné nebezpečenstvo užívateľa. Spoločnosť Investin nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť tu uvedených informácií a ani za žiadnu škodu spôsobenú akýmkoľvek použitím internetových stránok.

Internetové stránky môžu obsahovať investičný prieskum, finančnú analýzu alebo inú formu všeobecného odporúčania, pri ktorých návštevník internetových stránok spoločnosti nie je oprávnený k nasledovaniu a využitiu informácií a záverov v nich uvádzaných pri obchodovaní na svoj účet alebo účet iných osôb alebo pre účely svojho alebo cudzieho finančného prospechu. Návštevník pri investičných prieskumoch, finančných analýzach alebo inej forme všeobecných odporúčaní si uvedomuje, že:

• nemusia byť presné alebo úplné a sú ovplyvnené neurčitosťou;

• ich platnosť môže zaniknúť okamžite;

• môžu obsahovať iba interpretácie, odhady, názory alebo iné nekonkrétne informácie, ktoré nemusia obsahovať fakty;

• zdroj informácií môže byť nespoľahlivý, alebo môže existovať pochybnosť o spoľahlivosti v nich uvádzaných informácií;

• ich závery sa môžu opierať o minulú výkonnosť finančných nástrojov alebo služieb, ktoré nie sú spoľahlivým zdrojom predpovede budúceho vývoja finančného nástroja;

• potenciálny vznik konfliktu záujmov pri ich tvorbe upravujú vnútorné predpisy spoločnosti Investin upravujúce postupy k ich predchádzaniu.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Investin spracúva osobné údaje a zabezpečuje ich ochranu na základe právnych základov  uvedených v dokumente Informácie o ochrane osobných údajov - informačnom memorande o spracúvaní osobných údajov klientov, spracúvanie osobných údajov na marketingové účely a na ochranu majetku a bezpečnosti a na ostatné účely spracúvania (ktoré nájdete na webovom sídle).

 

POSTUP PRI UPLATŇOVANÍ PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB PODĽA GDPR

Spoločnosť Investin získava údaje od návštevníkov, užívateľov a klientov. Návštevníkom je každá osoba navštevujúca webové stránky spoločnosti s neodvolaným súhlasom pre „cookies“; Užívateľom každá osoba registrujúca sa k voľným službám Spoločnosti (ako je napríklad služba Newsletter); Klientom každá osoba, ktorej sú sprostredkovaním Spoločnosti poskytované Investičné služby a Vedľajšie služby.

Rozdelenie podľa spôsobu vzájomnej interakcie  a podľa typu zberných údajov:

 

 

Ak sa však s Vami bezdôvodne skontaktuje zamestnanec spoločnosti alebo osoba vydávajúca sa za zamestnanca spoločnosti alebo za osobu inak spolupracujúcu s našou spoločnosťou, nereagujte na jeho resp. ich ponuky alebo návrhy, a bez zbytočného odkladu nás o tom informujte na e-mailovej adrese: info@investin-ocp.sk  

 

TECHNICKÉ USTANOVENIE

Tretie osoby nie sú v žiadnom prípade oprávnené zasahovať do internetovej stránky, meniť ju a/alebo odstraňovať a meniť akékoľvek jej súčasti. V prípade porušenia tohto ustanovenia má spoločnosť Investin nárok na náhradu spôsobenej škody.

Tretie osoby nie sú oprávnené zahlcovať internetovú stránku viacerými súčasnými požiadavkami o prístup, ktoré by mohli spôsobiť jej znefunkčnenie (flooding). V prípade porušenia tohto ustanovenia má spoločnosť Investin nárok na náhradu škody.